Spoločnosť DOMEX plus, s.r.o.

Spoločnosť DOMEX plus, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2009. Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na oblasť správy domového a bytového fondu. Napriek krátkosti pôsobenia spoločnosti na trhu máme dlhoročné profesionálne skúsenosti v tejto oblasti. Našou hlavnou prioritou je individuálny, odborný a bezodkladný prístup k riešeniu vzniknutých problémov v bytovom dome alebo spravovanom objekte.

Za poplatok vo výške 3,82 € / byt / mesiac ponúkame:

 1. V ekonomicko-právnej oblasti:
  • zriadenie bankového účtu domu na úhradu mesačných zálohových platieb
  • výpočet a zmeny mesačných zálohových predpisov platieb za služby spojené s bývaním
  • vypracovanie a evidenciu zmlúv o výkone správy, obchodných zmlúv, zmlúv o nájme spoločných priestorov
  • spracovanie ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním
  • ročné vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv
  • evidenciu a archiváciu dodávateľských faktúr
  • sledovanie mesačných úhrad za jednotlivé byty vlastníkov
  • úhrady nákladov súvisiacich s prevádzkou domu
  • zabezpečenie poistenia domu
  • vymáhanie pohľadávok vlastníkov bytov, exekúcie, predaj bytov formou verejných dražieb
  • zastupovanie vlastníkov v občiansko-právnych konaniach
  • vybavenie úveru na jednotlivé práce v dome (od prieskumu podmienok jednotlivých bánk, cez zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, až po samotné zabezpečenie úveru)
  • uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti na jednotlivé práce (za zastupovanie vlastníkov bytov, upratovanie a iné)

 2. V prevádzkovo-technickej oblasti:
  • prevzatie a evidencia všetkej písomnej dokumentácie týkajúcej sa domu (odpočtové karty bytových vodomerov, objednávok, revíznych kníh)
  • sledovanie periodicity vykonania jednotlivých revízii
  • uzatvorenie dodávateľských zmlúv na služby spojené s bývaním (teplo, voda, výťah, energia spoločných priestorov atď.)
  • zabezpečenie deratizácie resp. dezinsekcie
  • zabezpečenie prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení (výťahy, elektrozariadenia, plyn , bleskozvody) a požiarnych vodovodov
  • v spolupráci s vlastníkmi vypracovanie plánu opráv a údržby spoločných častí a zariadení domu
  • zabezpečenie havarijnej služby dodávateľským spôsobom (ak o to vlastníci bytov požiadajú)
  • zabezpečenie dodávateľov na všetky práce súvisiace s údržbou domu (kompletizácia cenových ponúk, odporúčania pri výbere dodávateľov) na základe požiadaviek vlastníkov

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce sú:

 • dlhoročné odborné skúsenosti a profesionálny prístup
 • slobodný prístup vlastníkov bytov k dokumentácii domu (nahliadnutie do jednotlivých dodávateľských faktúr, zmlúv, výpisov z bankových účtov a pod.)
 • zvolávanie domových schôdzí aj nad rámec zákonnej povinnosti s účasťou zástupcu správcu
 • ústretovosť k požiadavkám vlastníkov bytov (v rámci zákonných možnosti)
 • včasná informovanosť vlastníkov bytov o zmenách týkajúcich sa správy domu